Betingelser

1. Generelt
1.1 Disse betingelser gælder for dine online konsultationer. Du må kun acceptere betingelserne hvis du er mindst 18 år, eller hvis dine forældre eller værge, har givet samtykke hertil.

2. Online konsultationer
2.1 Når du har registreret dig som bruger, får du adgang til online konsultationer med en erfaren psykolog via chat, video eller i kombination af begge. Du er ansvarlig for at dine brugeroplysninger til en enhver tid er korrekte og ajourførte. Husk, at dit password er personligt. Har du mistanke om, at andre er i besiddelse af dit password, skal du straks ændre det.

2.2 For at gennemføre en online konsultation, skal du have adgang til internettet med en passende internethastighed. Ved videokonsultationer skal du desuden have mikrofon, højttaler og et webkamera tilsluttet til din enhed.

2.3 Du kan aldrig kræve en bestemt diagnose, behandling eller henvisning. Vi foretager heller ikke vurderinger af andre sundhedsfaglige personers arbejde.

3. booking af online videokonsultation
3.1 Tidspunkt for afholdelse af videokonsultation sker via booking i kalenderfunktionen.

3.2 Du kan ændre/aflyse tidspunktet for afholdelse af videokonsultation indtil 24 timer før videokonsultationens begyndelse. Udebliver du fra en konsultation, vil du selv personligt blive opkrævet konsultationens pris.

3.3 Ved videokonsultationens start skal du identificere dig over for psykologen ved at vise dit kørekort eller pas, så psykologen kan validere din identitet.

4. Udeblivelse
4.1 Hvis du udebliver fra en aftalt videokonsultation, vil du modtage en påmindelse om, at vi afventer din opkobling. Ved manglende opkobling senest 5 minutter efter påmindelsen, anser vi din videokonsultation som afsluttet.

5. Vores ansvar og forpligtelser
5.1 Det er vores ansvar, at online konsultationer overholder gældende regler, herunder krav til konsultationer, journalføring mv. Vi er også forpligtede til at afgive de indberetninger og anmeldelser, som lovgivningen påhviler os.

6. Behandling af personoplysninger
6.1 I vores privatlivspolitik fremgår det, hvordan vi behandler og beskytter dine personoplysninger, når du anvender vores online tjeneste. Tjenesten anvendes til afholdelse af konsultationer, herunder elektronisk journalføring, og er udviklet særligt til at håndtere følsomme personoplysninger. Det betyder at dine personoplysninger er krypterede på både transaktionsniveau, dvs. de enkelte samtaler, samt kryptering af de steder, hvor dine personoplysninger bliver gemt. Du kan læse mere her.

7. Spørgsmål og klager
7.1 Såfremt du har spørgsmål eller klager, er vi meget interesserede i at høre om det. Du er derfor meget velkommen til at kontakte os ved skriftlig henvendelse per e-mail på hello@we.care. Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på stps.dk.

Denne version er senest revideret den 19. november 2021

 

 

Privatlivspolitik

Velkommen som klient hos:

We.Care Health A/S
Gasværksvej 16,4,
1656 København V
CVR-nummer: 39825406
E-mail: hello@we.care

Vi er dataansvarlig for de personoplysninger, som du afgiver ved din brugeroprettelse og som vi behandler i forbindelse med dine online konsultationer. For at opfylde vores oplysningspligt, informerer vi dig i det følgende om, hvordan vi ved indsamling, opbevaring og videregivelse, behandler dine personoplysninger.

1. Formålet med vores behandling af dine personoplysninger
1.1 Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er, at i) kunne give dig den aftalte online konsultation og ii) opfylde lovkrav, herunder Psykologloven og Bekendtgørelse om ordnede optegnelser for psykologer (”Formålet”).

2. Typer af Personoplysninger
2.1 Vi indsamler følgende personoplysninger om dig til opfyldelse af Formålet:

2.1.1 Alm. Personoplysninger:
Vi indsamler og behandler de personoplysninger, du giver os, og som er relevante og tilstrækkelige til opfyldelse af Formålet og som vi er forpligtet til i medfør af Psykologloven samt bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser, herunder dit fulde navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

2.1.2 Særlige kategorier af personoplysninger:

  • Vi indsamler og behandler de nødvendige oplysninger om dit helbred, som du giver os, og som vi får via vores undersøgelser og behandling af dig. Det kan være oplysninger om fysiske og psykiske symptomer, misbrug, problemer i hjemmet, strafbare forhold mv.
  • Vi kan desuden, udover de helbredsoplysninger du selv giver os – og hvis du har givet samtykke til det – modtage helbredsoplysninger om dig fra andre, f.eks. fra din sundhedsforsikring eller læge.

2.1.3 Fortrolige personoplysninger:

  • Vi kan indsamle og behandle dit CPR-nr. når vi har pligt hertil, til at få bekræftet din identitet eller til opfyldelse af lovkrav om journalføring.

2.1.4 Andre personoplysninger

  • I forbindelse med vores online konsultationer kan det være nødvendigt at notere andre relevante personoplysninger (end ovenfornævnte), i din journal. Sådanne oplysninger noteres udelukkende, hvis det er relevant for din behandling.

3. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger

3.1 Til brug for den almindelige patientbehandling, herunder din brugeroprettelse, behandles dine almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1) (b), hvor behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af kontrakt, (c) hvor behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, der påhviler os, og (d), hvor behandlingen er nødvendig for at beskytte dig eller en anden fysisk persons vitale interesser. De følsomme personoplysninger indsamles og behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) hvor behandlingen er nødvendig for at beskytte dig eller en anden fysisk persons vitale interesser i tilfælde, hvor vedkommende ikke er i stand til at give samtykke og artikel 9(2)(h), hvor behandlingen er nødvendig med henblik på forebyggende sygdomsbekæmpelse, medicinsk diagnose, sygepleje eller patientbehandling eller forvaltning af læge- og sundhedstjenester.
Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af Psykologloven samt Bekendtgørelse nr. 567 af 2018-05-19 om psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser.
Vi videregiver alene dine personoplysninger til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).

4. Tavshedspligt
4.1 Vi er underlagt tavshedspligt. Alt hvad der tales og skrives om samt det der noteres ned om dig, bliver behandlet strengt fortroligt.

4.1.1 Vi har dog pligt til at bryde tavshedspligten, hvis der er alvorlig risiko for, at du eller andre kommer til skade, eller hvis der er alvorlig mistanke om at et barns udviklingsbetingelser er i fare.

5. Frivillighed
5.1 Vi indsamler dine personoplysninger direkte fra dig, jfr. dog pkt. ‎2.1.2. Du er ikke forpligtet til at give os dine personoplysninger, men konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage Formålet, herunder at vi ikke vil kunne behandle dig.

6. Deling
6.1 Videregivelse af dine helbredsoplysninger og andre følsomme personoplysninger vil kun ske med dit forudgående samtykke, jf. dog pkt. ‎6.2.

6.1.1 I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse af dine helbredsoplysninger og andre følsomme personoplysninger uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9.

6.1.1.1 Når vi videregiver dine helbredsoplysninger og andre følsomme personoplysninger til sundhedsfaglige personer, bliver de/deres arbejdsgiver dataansvarlig for de modtagne personoplysninger og skal selv opfylde deres oplysningspligt overfor dig, så du er bekendt med til hvilke formål, de behandler dine oplysninger.

6.2 Almindelige personoplysninger, som er registreret til brug for afregningsformål, herunder indberetninger til myndigheder eller forsikringsselskaber, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne og for revision.

6.3 Vi videregiver ikke dine personoplysninger til et land eller organisation, der befinder sig udenfor EU/EØS.

7. Sikkerhed og beskyttelse
Vi har etableret – og vedligeholder – passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger således, at dine personoplysninger ikke hændeligt eller ulovligt slettes, forringes eller fortabes, ligesom de ikke kommer til uvedkommende tredjemands kendskab eller på anden måde misbruges eller bruges i uoverensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen.

7.1 Bliver vi udsat for et brud på persondatasikkerheden, hvor vi skønner, at der er en høj risiko for at dine personoplysninger kan misbruges, vil vi uden unødigt ophold underrette dig om bruddet. Vi vil også informere dig om, hvad vi har gjort for at mindske risikoen for misbrug af dine oplysninger.

7.2 Vi har interne regler og instrukser, som sikrer, at kun de af vores medarbejdere, som har et sagligt formål, har adgang til dine personlige oplysninger, herunder helbredsoplysninger.

7.3 Når du anvender vores online tjeneste, vil dine personoplysninger og journal føres elektronisk og blive opbevaret hos vores databehandler, som vi har indgået en databehandleraftale med. Tjenesten er udviklet særligt til at håndtere følsomme personoplysninger og er krypteret på både transaktionsniveau, dvs. de enkelte samtaler, samt krypteret på de lokationer, hvor dine personoplysninger bliver gemt.

7.3.1 Vi er, over for dig, ansvarlige for opbevaringen af dine personoplysninger hos databehandleren.

7.3.2 Vi påser løbende, at vi og databehandleren har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

8. Opbevaring og sletning
8.1 Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage Formålet. Vi har i henhold til Bekendtgørelse om ordnede optegnelser for psykologer pligt til at opbevare din journal i mindst 5 år regnet fra tidspunktet for den senest foretagne optegnelse. Der kan opstå tilfælde hvor jeg/vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

8.2 Personoplysninger til brug for at administrere din betaling, opbevares som hovedregel i løbende kalenderår samt 5 år efter, at du har foretaget dit køb, jfr. Bogføringsloven.

9. Dine rettigheder
9.1 Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i dine personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”). Vi anvender ikke automatiserede afgørelser, herunder profilering.

9.1.1 I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af Bekendtgørelse om psykologers pligt at føre ordner optegnelse, som bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler. Hvis du mener, at der er en fejl i journalen, kan du bede os om, at der laves en tilføjelse eller en begrænsning af dine personoplysninger.

9.2 Hvis hele eller dele af vores behandling beror på dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Efter gældende lovgivning kan vi være underlagt journalpligt og må derfor ikke slette oplysningerne i din journal. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil dine personoplysninger derfor stadig blive opbevaret indtil vores retlige forpligtelse ophører, hvilket er 5 år efter det seneste notat.

9.3 Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan det ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: 33 19 32 00 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk.

9.3.1 Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på stps.dk.

Denne version er senest revideret den 19. november 2021

 

Har du spørgsmål?
Kontakt Client Care